Betölthetô álláshelyek

A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet pályázatot hirdet a
Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI

(OM azonosító: 201801)

igazgatói álláshelyének betöltésére. 

A munkavégzés helye: Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI, 5071 Besenyszög, Vasvári Pál utca 7.
A magasabb vezetői beosztás időtartama: :  5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2019. augusztus 16. napjától / a miniszteri egyetértés megadását követő naptól - 2024. augusztus 15. napjáig. .
Betöltendő munkakör: magasabb vezető, intézményvezető
A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő, heti 40 óra
Pályázati feltételek:
-
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- a Katolikus Egyház tanítása szerinti erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,
- Adolf Kolping életművének és tanításának ismerete,
- büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
- a pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó szakmai önéletrajza
- plébánosi ajánlás
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően legfeljebb a hatósági bizonyítvány esetében van lehetőség. A pályázat kiírása letölthető innen>>>

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. június 11., kedd
A pályázat benyújtásának módja:
KOSZISZ, 1300 Bp., Pf. 9. a borítékon feltüntetve: Besenyszögi igazgatói pályázat, illetve elektronikusan az iroda@koszisz.hu e-mail címre, tárgyként megjelölve: Besenyszögi igazgatói pályázat
A fenntartóval kapcsolatban további információt a  www.koszisz.hu  honlapon szerezhet. 
Kapcsolattartó: Ballai Ottó oktatási referens, telefon: +36/20-476-0302, e-mail: ballai.otto@koszisz.hu
A Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és AMI honlapja:  http://chiovini.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KOSZISZ igazgatója dönt
A pályázat elbírálásának határideje:  a 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet szabályozása alapján
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- Az iskola honlapján
- a fenntartó honlapján
- Besenyszög Város Önkormányzata honlapján
- helyben szokásos módon, hirdetőtáblán

Budapest, 2019. május 17.


Kolping Támogató Szolgálat Budapest – Óbuda 1 fő intézményvezető munkakör betöltéséhez keres jelentkezőt.

A munkavégzés helye: 1035. Budapest, Kerék utca 22.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés minimum előírása: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet „a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” 3. számú mellékletében felsoroltak alapján.

A foglalkoztatás jellege: munkaviszony, teljes munkaidő, heti 40 óra. A munkakör betöltésénél előnyt jelent: támogató szolgálatnál szerzett szakmai tapasztalat.

Munkabér : a Kjt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján

Jelentkezés: önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló dokumentum, motivációs levél megküldése az iroda@koszisz.hu e-mail címre.

Budapest, 2019. február 07.


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

kisgyermekgondozó munkatársat keres.

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, OKJ – (kisgyermekgondozó), Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően is elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség.

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: - folyamatos munkarend (éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyelet is)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Mártapanak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Kisgyermekgondozó


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyermekfelügyelő munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, gyermek - és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), kisgyermekgondozó,- nevelő (OKJ) Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: - folyamatos munkarend (éjszakai, hétvégi és ünnepnapi ügyelet is)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Mártapanak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Gyermekfelügyelő


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyógypedagógia asszisztens munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Középfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Márta panak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés >>> Gyógypedagógiai asszisztens


Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola, Különleges gyermekotthon

gyógypedagógus munkatársat keres

Munkavégzés helye: 1125 Budapest, Mátyás királyút 29.

Munkakör betöltésének feltételei: Főiskolai végzettség - gyógypedagógus, Érvényes, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a felvételt követően elegendő a megkérése)- önálló, precíz munka végzésére való képesség

Főbb feladatok: A 15/ 1998 (IV.30) NM rendelet alapján: különleges ellátást igénylő, tartósan beteg és fogyatékkal élő gyermekek oktatása, nevelése, gondozása, szocializációjuk segítése, gondozási feladatok végzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és rendelkezései, a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, valamint az SZMSZ az irányadók.

Munkaidő: Teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton: Panákné Gáspár Márta panak.marti@koszisz.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: Panákné Gáspár Márta- 1035 Budapest, Vihar utca 8.

Letöltés>>> Gyógypedagógus

„Add, hogy felismerjük korunk problémáit, s hogy tevékenyen részt vegyünk megoldásukban.”

- Adolph Kolping -